Strefa Klienta

pdf-icon

Specyfikacja techniczna

przygotowania materiałów do druku.

Stosowanie się do niej pomoże zaspokoić oczekiwania klienta odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji poligraficznej.

pdf-icon

Normy jakościowe

Podstawowe normy jakościowe produkcji


Klauzula dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poligraficzny „Drukma” sp. j. reprezentowany przez Jakuba Skoczyńskiego.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jakub@drukma.pl lub pisemnie na adres: ul. Platynowa 19, 62-052 Komorniki.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania i zameldowania, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe i zostały mu udostępnione bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub przez Pani / Pana pracodawcę lub podmiot, z którym Pani / Pan współpracuje, realizując na rzecz Administratora określone usługi, dostawy lub inne zobowiązania wynikające z zawartych umów.
4. Administrator przetwarza Pani / Pana dane zgodnie z postanowieniami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celach finansowo – księgowych i archiwizacji,
b) wykonanie umowy lub nawiązanie stosunków biznesowych przed jej zawarciem,
c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak:
• umożliwienie prawidłowej realizacji umowy, w tym sprawnej komunikacji pomiędzy osobami dedykowanymi do realizacji zawartych umów,
• ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
• weryfikacja kontrahentów, w tym zapobieganie oszustwom.
5. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
7. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia współpracy.
10. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.