14.06.2016 aktualizacja Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_

Zakład Poligraficzny Drukma Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów i usług poligraficznych”.
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do wprowadzenia nowych i znacząco udoskonalonych usług i produktów, wzrost zatrudnienia oraz poprawa organizacji i marketingu spółki.

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji procesowych, produktowych i nie technologicznych.

Wartość projektu: 2 732 445,00 zł

Wartość dofinansowania: 999 675,00 zł

 


 

Poznań, dn. 20.06.2017 r.

Zakład Poligraficzny Drukma
Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński
Spółka Jawna
Smoluchowskiego 5
60-179 Poznań

 

INFORMACJA O WYNIKACH

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017

Dotyczy projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o tytule „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów i usług poligraficznych.”

W dniu 20.06.2017 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 03/2017 i wyłoniono dostawcę pętli indukcyjnej:

Framica, ul. Wschodnia 27d/30, 62-030 Luboń

Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał największą ilość punktów w ramach ocenianych kryteriów.

Deklarujemy, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Zwycięska oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 


 

 

Poznań, dn. 12.06.2017 r.

Zakład Poligraficzny Drukma
Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński
Spółka Jawna
Smoluchowskiego 5
60-179 Poznań

 

INFORMACJA O WYNIKACH

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

Dotyczy projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o tytule „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów i usług poligraficznych.”

W dniu 12.06.2017 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/2017 i wyłoniono dostawcę profesjonalnego oprogramowania poligraficznego z modułem zarządzania produkcją:

X PROFIS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rodzinna 9a, 53-029 Wrocław

Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał największą ilość punktów w ramach ocenianych kryteriów.

Deklarujemy, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Zwycięska oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.